Copyright - Dow Wasiksiri

Broken

Broken

Flowerpot is a manmade creation. if it is broken, it will never be fixed completely, let alone return to its former condition. it is just likeour feeling. it is difficult to bring the good feeling back once it has been hurt. At the same time, a flowerpot, even if is broken, can still hold its essence and function as a container of soil to nurture plants and flowers. Thismanmade creation can be beneficial to the creature in nature as well.
กระถางต้นไม้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อกระถางถูกทำให้แตกร้าวหักพัง ทำอย่างไรก็คงไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิมทุกประการได้ ความรู้สึกของคนก็เช่นกัน เมื่อความรู้สึกถูกทำร้ายทำลายลงไปแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะกู้ความรู้สึกดีๆเดิมๆให้กลับมาได้ ขณะเดียวกัน กระถางต้นไม้ที่แตกร้าว แต่ก็ยังคงมีศักยภาพในฐานะภาชนะรองรับดิน ซึ่งสามารถโอบอุ้มให้ต้นไม้เติบโต ดอกไม้ผลิบาน กระถางต้นไม้ที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงสามารถ เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้เช่นกัน
0

Broken #1 (2017)

0

Broken #2 (2017)

0

Broken #3 (2017)

0

Broken #4 (2017)